AKTA 174 UITM PDF

Akta Tajuk ringkas. Kuasa Menteri untuk memutuskan sesuatu soal tentang Ketua Eksekutif. Pihakberkuasa tatatertib berkenaan dengan kakitangan sesuatu Institusi.

Author:Yozshubar Mam
Country:Swaziland
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):21 May 2019
Pages:264
PDF File Size:1.47 Mb
ePub File Size:10.40 Mb
ISBN:509-2-75944-209-3
Downloads:4057
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MolkisAkta Tajuk ringkas. Kuasa Menteri untuk memutuskan sesuatu soal tentang Ketua Eksekutif. Pihakberkuasa tatatertib berkenaan dengan kakitangan sesuatu Institusi. Pihakberkuasa tatatertib berkenaan dengan pelajar sesuatu Institusi. Kaedah-kaedah tatatertib pelajar-pelajar. Jawatankuasa Perwakilan Pelajar. Penubuhan lain -lain badan pelajar. Pernbubaran JPP atau lain -lain badan pelajar. Pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar dilarang bersekutu dengan persatuan-persatuan dsb.

Pelajar atau pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar dilarang memungut Wang. ISusman Seksyen-seksyenl. AKTA Penggantungan dan pembuangan pelajar yang dipertuduh atas sesuatu kesalahan jenayah atau terhadapnya suatu kesalahan jenayah adalah dibuktikan. Kuasa Menteri untuk menggantung atau membuang pelajar daripada sesuatu Institusi. Dikeluarkan daripada atau ditahan daripada masuk ke dalam sesuatu Institusi atau Universiti akan seseorang pelajar yang digantung atau dibuang. Pelajar-pelajar yang menjadi ahli -ahli persatuan yang sedia ada.

Persatuan-persatuan pelajar yang sedia ada. Seksyen 17 dan 18 hendaklah mengatasi Akta Pertubuhan, atau Ordinan Syarikat Kerjasama yang berkenaan. Pertubuhan-pertubuhan dan badan-badan pelajar yang sedia ada dalam sesuatu Institusi. Perwakilan oleh Menteri. Pemakaian Akta bagi Institusi-institusi yang dinyatakan dalam Jadual Pertama, dan kuasa Menteri untuk meminda Jadual-jadual.

Kuasa Menteri untuk memakai peruntukan-peruntukan Akta atau peruntukan-peruntukan Jadual Kedua dan Ketiga bagi Institusi- institusi. Cawangan yang dibutirkan dalam Jadual Pertama disifatkan sebagai suatu Institusi yang berasingan. Tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini berhubung dengan sesuatu Institusi yang kemudiannya dimasukkan ke dalam Jadual Pertama.

Akta ini dan perundangan kecil yang dibuat di bawabnya hendaklah dipakai. Institusi-institusi yang baginya Akta. Kaedah-kaedah Institusi Pelajaran. Tatatertib Pelajar-pelajar , Suatu Akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai perkara- perkara yang berkaitan dengan tatatertib dalam institusi-institusi pelajaran, dan mengenai perkara -perkara yang berkenaan dengannya.

Akta ini bolehlah dinamakan Akta Institusi-institusi Pelajaran. Tatatertib Dalam Akta ini, melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki. T afsiran. I-II, S. Kuasa Menteri. Jika terbit sesuatu soal tentang siapakah Ketua Eksekutif sesuatu. Institusi tertentu maka soal itu hendaklah diputus kan oleh Menteri. Pihak berkuasa. II, S. Dengan syarat bahawa tiada apa-apa perwakilan boleh dibuat di bawah seksyen-kecil ini untuk membolehkan seseorang kakitangan menjalankan apa-apa kuasa tatatertib atau menjadi seorang ahli sesuatu lembaga yang boleh menjalankan apa-apa kuasa tatatertib ke atas seseorang kakitangan yang berpangkat lebih tinggi daripadanya.

Dengan syarat bahawa tiada apa-apa perwakilan boleh dibuat di bawah seksyen-kecil ini kepada mana-mana kakitangan sebagaimana yang diarahkan secara bertulis oleh Menteri. Kaedah-kaedah Institusi Pelajaran Tatatertib Pelajarpelajar , dalam Jadual Kedua hendaklah dipakai bagi sesuatu Institusi, dengan syarat bahawa Menteri, boleh, menurut budibicara mutlaknya, membuat, dengan perintah yang disiarkan dalam Warta, apa-apa ubahsuaian, penyesuaian, tambahan, potongan atau pindaan sebagaimana yang difikirkannya perlu atau bermenafaat kepada Kaedah-kaedah itu dalam pemakaiannya bagi sesuatu Institusi atau kelas atau perihal Institusi tertentu.

III, S. Sesuatu Institusi hendaklah mempunyai suatu Jawatankuasa Perwakilan Pelajar dan peruntukan-peruntukan Jadual Ketig a hendaklah dipakai bagi Jawatankuasa itu dengan syarat bahawa Menteri holeh, menurut budibicara mutlaknya, membuat, dengan perintah yang disiarkan dalam Warta, apa-apa ubahsuaian, penyesuaian, tambahan, potongan atau pindaan sebagaimana yang difikirkannya perlu dan bernienafaat kepadanya dalam pemakaiannya bagi mana-mana Institusi atau klas atau perihal Institusi tertentu.

JPP atau. Pelajar atau. IV, S. Dalam sesuatu pendakwaan di bawah Akta ini. Penggantungan dan pembuangan pelajar yang dipertuduh atas sesuatu kesalahan jenayah atau ter- hadapnya suatu kesalahan jenayah adalah dibuktikan.

Jika seseorang pelajar digantung atau dibuang daripada sesuatu Institusi di bawah Akta uti, Ketua Eksekutif sesuatu Institusi atau Naib Canselar sesuatu Universiti, mengikut mana yang berkenaan, hendaklah mengambil atau menyebabkan diambil segala langkah yang perlu untuk mempasti atau mendapatkan supaya pelajar itu dikeluarkan daripada atau ditahan daripada masuk ke dalam Institusi atau Universiti itu, mengikut mana yang berkenaan, dengan bantuan mana-mana pegawai atau pekerja Institusi atau Universiti itu, mengikut mana yang berkenaan, dan boleh meminta mana-mana pegawai polis menolong dalam mempasti atau mendapatkan pelajar itu dikeluarkan daripada atau ditahan daripada ma suk ke dalam Institusi atau Universiti itu,mengikut mana yang bagi maksud sebagairnana yang ter- sebut di atas, menggunakan apa -apa kekerasan yang menasabah atau selainnya sebagaimana yang perlu ke atas pelajar itu atau ke atas mana-mana orang lain.

Dikeluarkan daripada atau ditahan daripada masuk ke dalam sesuatu Institusi atau Univ ersiti akan seseorang pelajar yang digantung atau dibuang. Bab Seksyen 17 dan 18 hendaklah mengatasi Akta Pertubuhan, at au Ordinan Syarikat Kerjasama yang berkenaan. V-VI, S. AM VI, S. Pcmakaiao Akta. Pertama, dan. Akta bagi. Institusi inatitusi. Cawangan yang. Imtitusi yang. Tarikh mula.

Menteri boleh, dari semasa ke semasa, menurut budibicara mutlaknya, dengan perintah yang disiarkan dalam Warta, mengarahkan supaya mana-mana peruntukan Akta ini termasuk peruntukan-peruntukan Jadual Kedua atau Ketiga, sebagaimana yang dinyatakannya dalam perintah itu, tidak dipakai bagi sesuatu Institusi atau klas atau perihal Institusi tertentu, atau supaya peruntukan-peruntukan itu dipakai baginya, dengan apa-apa ubahsuaian, penyesuaian, tambahan, potongan atau pindaan sebagaimana yang difikir kannya perlu dan bermenafaat.

Jika sesuatu cawangan Institusi atau apa -apa jua subsidiarinya yang lain adalah dimasukkan dalam Jadual Pertama sebagai suatu butiran berasingan Jadual itu, maka cawangan atau subsidiari lain itu hendaklah, bagi segala maksud Akta ini, disifatkan sebagai suatu Institusi yang berasingan daripada Institusi yang baginya suatu cawangan atau ia adalah subsidiari itu.

Sesuatu sebutan dalam Akta ini mengenai tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini hendaklah, dalam pemakaiannya bagi sesuatu Institusi yang dimasukkan ke dalam Jadual Pertama selepas tarikh berjalan kuatkuasanya Akta ini, dibaca sebagai suatu sebutan mengenai tarikh kemasukan Institusi itu ke dalam Jadual Pertama mula berkuatkuasa. Jika sekiranya ada apa-apa yang berlawanan atau bercanggahan antara peruntukan-peruntukan Akta ini atau mana-mana perundangan-kecil yang dibuat di bawahnya dengan peruntukan- peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan lain atau perundangan-kecil yang dibuat di bawahnya berhubung dengan pelajaran atau institusi pelajaran atau sesuatu institusi pelajaran tertentu, maka peruntukan-peruntukan Akta ini dan perundanga n- kecil yang dibuat di bawahnya hendaklah dipakai.

Akta ini dan perundangan kecilyang dibuat di bawahnya hendaklah dipakai. Nama atau perihal Institusi. Peruntukan-peruntukan Akta yang kena dipakai.

Petaling Jaya. Seluruh Akta. Kaedah -kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah -kaedah Institusi Pelajaran Tatatertib Pelajar-pelajar , Dalam Kaedah -kaedah ini, melainkan jika kandungan ayatnya meng - hendaki makna yang lain "arahan lalulintas" ertinya apa-apa perintah, arahan atau petunjuk yang diberi oleh seseorang berkuasa kepada seseorang yang mengguna kan jalan atau kereta di dalam kampus; "asrama" ertinya apa-apa perumahan, dengan apa jua nama disebut, yang disediakan oleh Institusi untuk kediaman pelajar-pelajar;.

I, K. Seseorang pelajar tidak boleh-. II, K. Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri sesuatu kuliah, tutorial, klas atau lain-lain pengajaran berhubung dengan kursus pengajiannya, is hendaklah menghadirinya melainkan jika ia mendapat kebenaran terlebih. Eksekutif boleh mengenakan apa-apa had dan syarat yang difikirkannya perlu atau bermenafaat.

Institusi sebagaimana. Eksekutif atau kebenaran seseorang yang dibenarkan sccara bertulis. Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau. Dengan syarat bahawa Ketua Eksekutif, atau seseorang yang diberikuasa. Tiada seseorang pelajar, dan tiada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar boleh. Menerbitkan dsb. Dengan syarat bahawa Ketua Eksekutif, atau seseorang yang diberikuasa olehnya secara bertulis, boleh membenarkan secara bertulis sesuatu dokumen tertentu diterbitkan, dibahagi-bahagikan atau diedarkan untuk apa- apa maksud dan tertakluk kepada apa-apa sekatan, had atau syarat sebagaimana yang difikirkan oleh Ketua Eksekutif atau orang yang diberikuasa olehnya sebagaimana tersebut di atas perlu atau bermenafaat dikenakan pada memberi kebenaran itu.

Aktiviti-aktiviti pelajar di luar kempus. Dengan syarat bahawa tiada apa-apa jua dalam kaedah ini boleh. Pelajar bertugas. Tiada seseorang pelajar, di dalam atau di luar kampus, boleh bertugas. II, K 13 ]. Institusi itu, alas sifat mereka sebagai demikian, atau berkaitan dengan dirinya alas sifatnya sebagai seorang pelajar Institusi itu, apa-apa rayuan atau.

Judi dalam. Minum atau. Dadah dan. Ak ta Kebersihan di dalam kamp us. Membuat bunyi.

CATALOGUE ROULEMENT NTN PDF

Year: 2014

Blog ini dibangunkan semperna ulangtahun kedua aRMada pada 18 Januari Many cried after the Government announced that the academic schedule for the next semester will only starts 12 September The relevancy to align with International Academic schedule is there, is to attract international students to enrol to our own academic institutions and deliberately will raise up our academic institution reputation to the world or at least to South East Asia for starters. But it doubted me a bit since the academic institutes in overseas do not have to go through MANY public holidays like Malaysia did. Sooner or later, these public holidays will affect and literately change our academic calendar. Grad Lambat! To my concern if I were in your shoes; there are always have ways to make this unforgiving schedule change to our own benefits.

ERES UNO DE NOSOTROS MARIANNE FRANKE GRICKSCH PDF

UiTM VC: Can't separate politics and education in struggle for bumi rights

Mohd Fadhli Mohd Sulaiman. However, the fundamentals of education should be a priority and not compromised by any programme that is political in nature and strays from the founding principles of UiTM, Mohd Azraai photo, above told Malaysiakini in an interview. Foul language, profanity, vulgarity, slanderous, personal attack, threatening, sexually-orientated comments or the use of any method of communication that may violate any law or create needless unpleasantness will not be tolerated. Antisocial behaviour such as "spamming" and "trolling" will be suspended. Violators run the risk of also being blocked permanently. Please use the report feature that is available below each comment to flag offending comments for our moderators to take action. Do not take matters in your own hands to avoid unpleasant and unnecessary exchanges that may result in your own suspension or ban.

VALMIKI RAMAYAN GUJARATI PDF

.

Related Articles